Avlsrådets årsberetning 2019

 

 

Årsberetning fra avlsrådet for Hygenhund avlssesongen 2019

 

Representanter

Avlsrådet 2019 har bestått av:
Leder:    Roger Bakkerud
Styremedlem: Karl Ole Solberg
Styremedlem: Håkon Galby
Varamedlem: Kenneth Gundersen

 

Møte/ informasjonsvirksomhet
Avlsrådet har kun hatt et møte, men holder jevnlig kontakt via telefon og epost. Vi har vært
representert og orientert medlemmene på følgende steder:
Hygenringen sitt årsmøte og samling på Vindfjelltunet i Telemark 11- 12 mai 2019.
Representantskapsmøte i Norske Harehundklubbers Forbund 28. april 2019.
Ledermøte i Norske Harehundklubbers Forbund lørdag 17. august 2019.
Lokale Hygen-treff på Sør og Østlandet. Avlsrådet bruker aktivt medlemsbladet Dot’n,
Harehunden og hjemmesiden hygenringen.no, for å formidle informasjon til medlemmer og
interesserte.

 

Status parringsanbefalinger.
For sesongen 2019, behandlet avlsrådet 13 paringsforespørsler. Alle fikk godkjente
anbefalinger som resulterte i 8 kull med til sammen 59 valper, snitt kullstørrelse 7,4 valper.
Det jobbes aktivt og målrettet for å stabilisere valpeproduksjon på 50 individer pr. år.

 

Benyttede hannhunder.
Totalt 8 hannhunder ble anbefalt brukt. Ingen hannhund ble brukt på flere enn 1 tispe. Dette
ligger også i handlingsplanen vår om at ingen hannhund bør ha mer enn 25 avkom.
Vi har søkt NKK, og fått tillatelse til å bruke sæd fra en tidligere nedfryst Hygen-hannhund på
ei tispe. Venter på ny løpetid i 2020.

 

Sædtapping.
Det er i år nedfryst sæd fra 3 nye hannhunder. Total er det nå nedfryst sæd fra 14
hannhunder, samt 3 hannhunder som er i privat eie. Vi kommer til å be om å få tappe
ytterligere noen hannhunder denne sesongen.

 

Genetisk variasjon – Blodprøveprosjekt
Blodprøvetakingen er blitt utført på 4 individer av forskjellige linjer i regi av NKK og SKK,
formål: Slik informasjon er svært viktig for kunnskap om genene hos de nordiske
hunderasene. Dette er svært viktig i dag for å kunne drive effektiv forskning på helse og  
andre egenskaper som er viktig for rasene. For bevaring av norske raser – slik at du vet hvor
mye genetisk variasjon/mangfold som finnes. Viktig for å følge opp krysningsprosjektet og
sædfrysingsprosjektet. Viktig med kunnskap om «alle» gener hos de norske rasene, fordi det
forteller oss om hva som er normalt.
Vi venter spent på resultat fra dette prosjektet.

 

Innkryssing

Avlsrådet avventer ytterligere innkryssingsprosjekter. Det utarbeides nå en ny database  på
alle levende individer for å kartlegge innavlsgrad og slektskapsforhold. Både på hvert enkelt
individ og i kombinasjon med hverandre. Dette vil gi avlsrådet et verktøy for å kunne ta de
beslutninger som er nødvendig for Hygenhund rasen i fremtiden.

 

Hannhundliste
Avlsrådet for Hygenhund har hannhundliste på hjemmesiden til Hygenringen med omtale av
de mest aktuelle hannhundene for bruk i avl. Herunder også noen kriterier for utvelgelse av
hannhund. Vi har fortsatt en utfordring med å få nok Hygeneiere til å dokumentere
bruksegenskapene ved å gå jaktprøver med sine hunder. Det er et sterkt ønske med flere
yngre jaktpremierte hunder, da spesielt hannhunder for bruk i avl. Det jobbes aktivt for å
motivere og stimulere Hygeneiere for å stille sine hunder. Avlsrådet har også vært med ute i
skogen sammen med eiere av lovende og interessante individer som overhodet ikke er villige
til å stille sin hund på jaktprøver. Dette for å kartlegge/dokumentere bruksegenskapen hos
disse individene.

 

Arbeidsoppgaver
2019 ble mye av styret i avlsrådet byttet ut. Det har gått tid på å avklare arbeidsform og
oppgaver. Det har vært et år med mange administrative oppgaver, revidering av  
Rasestandard, Rasekompendium og RAS dokument har krevd innsats. Nye avlsverktøy og
dokumentasjon av levende avlsindivider, stimulering og god informasjon til Hygeneiere.
Generell genetikk: Avlsrådet har avtalt et møte med Frode Lingås NKK våren 2020.

 

Oppsummering.
Også sesongen 2019 har vært et bra år for Hygenrasen. Vi oppnår god publisitet, gjør det bra
på utstillinger og jaktprøver. I 2019 er det produsert godt over gjennomsnitt med valper,
over målet på 50 valper pr. år. Det er et godt og konstruktivt samarbeide mellom Avlsråd og
Ring. Mange engasjerte medlemmer med mange nye tiltak for rasen, framtiden ser lys ut.
Det er ingen grunn til ikke å velge en Hygenhund som din neste harehund.

 

Regnskap 2019
Tildelte midler fra NHKF dekker kun en del av utgiftene avlsrådet har hatt i forbindelse med
sitt virke i 2019. Det vil fortsatt være slik at avlsrådarbeid for en stor del er  en  
dugnadsinnsats for rasens beste.

 

Utgifter    Saldo + inntekter
Saldo 01.01.19                      22.234, -
Overføring NHKF                      3.955, -

Sædtapping 3 hannhunder     -14.111, -
Saldo 31.12.19                      12.078, -


Manstad 21.01.2020

Avlsrådet for hygenhund
Roger Bakkerud Leder